Polecamy

Sprawić, by każde przedsięwzięcie przedsiębiorcy zakończyło...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

POIR

DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – DOSTĘPNOŚĆ PLUS 2020 – 2.3.5 PO IR

 

Design dla przedsiębiorców – 2.3.5 PO IR jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jego celem jest wspieranie tych projektów, które związane są ze wdrażaniem wzorów autorskich oraz współpracę projektową, która ma na celu zwiększenie wartości rynkowej produktów oraz marki firmy.

Dofinansowanie może zostać udzielone tym projektom, które zakładają opracowanie nowego wzoru, projektu wzorniczego lub ulepszenie już istniejącego. Dofinansowanie jest udzielane na wniosek zainteresowanego podmiotu. Realizowane jest w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, w ramach II osi priorytetowej PO IR.

W roku 2020/2021 dofinansowanie z programu jest nakierowane na wsparcie tych projektów, które są ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb osób o różnym stopniu niepełnosprawności, a także osób starszych. Wszystkie działania są koordynowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Samo dofinansowanie można uzyskać na szereg wydatków, jednakowo w zakresie usług, produkcji i projektów. Refundacja jest możliwa w przypadku zakupu usług doradczych, które są związane z fachowym wprowadzeniem nowego lub odświeżonego wzornictwa na rynek. Wsparcie jest też dostępne, jeśli chodzi o koszty, które są związane z niezbędnymi inwestycjami, zwłaszcza na początkowym etapie projektu.

Bardzo ważnym czynnikiem, na który musi zwrócić uwagę wnioskujący o dofinansowanie, jest warunek, że nowy produkt ma odpowiadać na potrzeby osób niepełnosprawny – osób poruszających się o kulach, niewidomych, osób na wózkach inwalidzkich czy słabo widzących, głuchych oraz słabo słyszących. Projekt może też dotyczyć osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, osób osłabionych chorobami, kobiet w ciąży, osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi, osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, a także osób, które cechują się nietypowym wzrostem. Kolejną grupą, która została przewidziana w projekcie to osoby starsze.

Przedmiotem projektu może być oprogramowanie, ale musi ono stanowić zmianę w stosunku do wcześniejszych projektów. Dofinansowanie można uzyskać między innymi na usługi doradcze. Warunkiem jest to, aby całość kosztów była finansowana z projektu. Te mają dotyczyć wyłącznie profesjonalnego wsparcia, jeśli chodzi o wprowadzenie wzornictwa na rynek. Dofinansowaniu podlegają też inwestycje, które są finansowanie tylko z Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. Refundacja dotyczy tych wydatków, które są niezbędne z punktu widzenia inwestycji w zakresie implementacji rozwiązania na rynku.

Bardzo ważne jest to, że sam projekt musi wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

Projekt maksymalnie może trwać 36 miesięcy. W tym czasie podmiot musi zrealizować całość projektu, wdrożyć go i przedstawić rezultaty realizacji projektu. W przypadku, gdyby wdrożenie projektu wymagało pozyskanie certyfikatów z terminem dłuższym niż 36 miesięcy, to za termin uznaję się poprawne zgłoszenie do certyfikacji.

Wartość dofinansowania w zakresie minimalnych wartości kwalifikowanych wynosi 60 000,00 zł, natomiast dofinansowania 51 000 zł, jeśli dotyczą tylko tych kosztów projektu, które przewidują usługi doradcze. Jednocześnie maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 500 000 zł, która może być podzielona na usługi doradcze oraz inwestycje. Ostatecznie maksymalna wartość kosztów usług doradczych nie może przekroczyć 500 000 złotych, a maksymalna wartość kosztów w zakresie inwestycji początkowej, niezbędnej do wprowadzenia produktu na rynek wynosi 1 000 00 złotych.

 

Zobacz

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Konkurs...

Program Inteligentny Rozwój ma na celu zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. W...

Ostatnia szansa na dotacje dla firm w ramach POIR...

  Dnia 22 marca 2021 roku rozpoczyna się ostatni w tej perspektywie budżetowej czas...

POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców –...

W tym projekcie unijnym dotacje można uzyskać na wszelkie działania, wydatki i usługi...