Polecamy

Wytyczne i strategie dla turystyki 2020

Zaproszenie do składania międzynarodowych rozdziałów książkowych

POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Konkurs 1/1.1.1/2021 - Szybka ścieżka/ ostatnia edycja

Program Inteligentny Rozwój ma na celu zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki.

W przypadku przedsiębiorstw oznacza to wzrost nakładów na innowacje i usługi. Główną ideą programu jest wsparcie realizacji całego procesu innowacyjnego, począwszy od koncepcji pomysłu, poprzez etap wdrażania, a skończywszy na komercjalizacji wyników prac, czyli wprowadzeniu produktu lub usługi.

Mottem programu jest: Wsparcie projektów od pomysłu do rynku. Program skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców zamierzających realizować innowacyjne projekty związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o strategicznym znaczeniu dla gospodarki lub zamierzającymi wdrożyć, lub wykorzystać technologie informacyjno-komunikacyjne. Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności.

PO Inteligentny Rozwój wspiera innowacje produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wsparcie w ramach programu udzielane jest niezależnie od docelowego sektora czy branży. Program nie obejmuje jednak innowacji na poziomie lokalnym lub regionalnym, które są promowane i wspierane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Dlatego Program przeznaczony jest dla projektów, które są innowacyjne przynajmniej na poziomie krajowym lub międzynarodowym.

Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój poprzez konkurs. Projekt jest kierowany do przedsiębiorstw, które chcą zrealizować badania przemysłowe, prace rozwojowe czy przedwdrożeniowe. Sam konkurs został podzielony na dwie rundy.

Pierwsza z nich trwa od 22 marca do 12 kwietnia 2021 roku. W tej rundzie należy składać wnioski pochodzące z dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów. W drugiej rundzie, która trwa od 14 kwietnia do 4 maja 2021, na pomoc mogą liczyć jedynie średni przedsiębiorcy oraz małe firmy.

Pierwsza runda przewiduje środki na poziomie 100 milionów złotych. Na rundę drugą przeznaczono 200 milionów złotych. Sam projekt jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, konsorcjów – maksymalnie 3 podmioty, konsorcja naukowo przemysłowe, gdzie w skład konsorcjum wchodzi maksymalnie 3 podmioty.

Konkurs nie ma określonego zakresu tematycznego. Jedynym wymaganiem w tym zakresie jest to, aby projekt dofinansowania wpisywał się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS). Minimalną wartość kosztów kwalifikowanych określono na 1 milion złotych, jeśli projekt jest realizowany samodzielnie przez MŚP. Kwota 2 milionów złotych trafia do innych projektów. Należy pamiętać, że maksymalna wartość kosztów nie może przekroczyć 50 000 000 euro.

Projekt kończy się maksymalnie po 120 dniach od publikacji listy z danej rundy. W tym czasie musi nastąpić pełna realizacja projektu oraz jego rozliczenie. Wszystkie wnioski, które zostaną złożone w dowolnej rundzie, zostaną zweryfikowane pod względem formalnym. Będą też ocenione pod kątem kryteriów przez Komitet Monitorujący POIR. Same projekty są też oceniane przez skład panelu. Zasiada w nim przewodniczący komisji dokonującej oceny oraz trzej pozostali członkowie. Koniecznym warunkiem uzyskania pozytywnej oceny, a tym samym zakwalifikowania się do konkursu jest osobiste spotkanie komisji z wnioskodawcą, podczas którego wnioskując ma obowiązek odpowiedzieć, na ewentualne pytania przewodniczącego i członków komisji, a także rozwiać wszelkie wątpliwości, które mogą się pojawić w zakresie możliwości realizacji projektu, realności założeń czy wystarczającego czasu.

Zobacz

Ostatnia szansa na dotacje dla firm w ramach POIR...

  Dnia 22 marca 2021 roku rozpoczyna się ostatni w tej perspektywie budżetowej czas...

POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców –...

W tym projekcie unijnym dotacje można uzyskać na wszelkie działania, wydatki i usługi...

DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – DOSTĘPNOŚĆ...

  Design dla przedsiębiorców – 2.3.5 PO IR jest realizowany w ramach Programu...