Polecamy

Stymulowanie potencjału innowacyjnego MŚP

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2021 - Wybierz wyzwanie

Dotacje unijne

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego samopoczucia w pracy | Projekt WELLy EU

Projekt WELLy

powstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników. Główną ideą projektu było to, że menedżer dobrego samopoczucia (WWM) w miejscu pracy zdziałałby cuda w redukcji stresu w miejscu pracy.

Jednak profesjonalna rola menedżerów ds. dobrego samopoczucia w pracy jest prawie nieistniejąca. Ponadto osoby, którym powierzono zadanie dbania o dobre samopoczucie pracowników, w większości przypadków nie są odpowiednio przeszkolone. A nawet jeśli mają jakieś szkolenie, ich wiedza nie jest jeszcze certyfikowana na poziomie UE.

W trakcie realizacji projektu w ostatnich latach, WELLy przyniósł ważne rezultaty, które mogą pomóc w poprawieniu samopoczucia w miejscu pracy i umożliwić jednostkom realizację sensownej kariery, która może mieć duży wpływ na życie osobiste i zawodowe pracowników.

Czas na certyfikację wiedzy zdobytej w IO3 WELLy'ego

Jeśli śledziłeś uważnie projekt, powinieneś wiedzieć o poprzednim dorobku intelektualnym WELLy (IO3). W ramach IO3 powstał kurs szkoleniowy dla menedżerów ds. dobrego samopoczucia w pracy, pilotowany w kilku przedsiębiorstwach w Słowenii, Włoszech, Portugalii, Grecji i Hiszpanii. Uczestnikami tego kursu byli menedżerowie HR, którzy chcieli specjalizować się w dobrostanie w pracy.

IO4 ma na celu stworzenie procesu certyfikacji w UE dla profilu zawodowego menedżera ds. dobrego samopoczucia w pracy. Ten model certyfik

acji ocenia kompetencje menedżerów ds. dobrego samopoczucia w pracy. Następnie stara się stworzyć jednolity unijny program nauczania dla menedżera ds. dobrego samopoczucia w pracy zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (EQF) poprzez 16 efektów uczenia się i dziesięć zadań zawodowych w ramach kursu WELLy.

Ten proces certyfikacji chce pomóc organowi normalizacyjnemu w stworzeniu modelu oceny i certyfikacji kompetencji menedżerów ds. dobrego samopoczucia w pracy, nabytych w drodze formalnego, nieformalnego i pozaformalnego szkolenia w celu uznania CV. Certyfikacja ta będzie rozpoznawać te kompetencje na poziomie UE, zwiększając tym samym mobilność na rynku pracy.

Z czym wiąże się certyfikacja profilu zawodowego WWM

W ramach certyfikacji menedżera dobrostanu w pracy uznano 6 kompetencji, 16 efektów uczenia się i 10 zadań zawodowych, których posiadaniem wykazują się WWM. W dużym skrócie są one następujące:

Kompetencje

WWM musi posiadać takie kompetencje jak: komunikacja, analityczne i krytyczne myślenie, budowanie relacji i inteligencja emocjonalna, przywództwo strategiczne i organizacyjne, andragogika, przekazywanie i wspieranie wiedzy oraz zarządzanie niepełnosprawnością i różnorodnością.

Zadania

W dalszej kolejności zadaniami menedżera ds. dobrostanu w pracy, które wynikają z tych kompetencji są:

 1. Oceniaj rzeczywiste warunki w miejscu pracy,
 2. Tworzyć środowisko, które jest przyjazne i stymulujące,
 3. Rozwijać dobre relacje z innymi menedżerami i całym personelem,
 4. Wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie równości, różnorodności i integracji,
 5. Planowanie działań na rzecz sprawiedliwego i zdrowego miejsca pracy,
 6. Koordynowanie i zarządzanie wszystkimi programami i usługami związanymi z dobrym samopoczuciem,
 7. Bycie odpowiedzialnym za program dobrego samopoczucia,
 8. Współpraca z innymi liderami biznesowymi w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia,
 9. Przedstawianie regularnych aktualizacji i raportów na temat postępów populacji,
 10. Bycie odpowiedzialnym za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną związaną z well-being.

Efekty uczenia się

Niemniej jednak, aby móc skutecznie realizować powyższe zadania, menedżerowie dobrego samopoczucia muszą wykonać następujące czynności:

 1. Rozwijaj skuteczne umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej, wykorzystuj dostępne narzędzia do promowania, wdrażania i monitorowania dobrostanu w miejscu pracy,
 2. Prezentuj i oceniaj komunikaty i procesy komunikacyjne związane z zarządzaniem dobrostanem w organizacji,
 3. Ułatwianie i komunikowanie komponentu HR planu biznesowego organizacji odnoszącego się do dobrostanu w miejscu pracy,
 4. Rozwiązywanie problemów związanych z wyzwaniami dotyczącymi zasobów ludzkich: umiejętność analizowania i rozwiązywania codziennych problemów związanych z dobrostanem w HR,
 5. Definiować i wdrażać strategie i metody budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z pracownikami oraz stymulowania pracy zespołowej, wykorzystując również inteligencję emocjonalną,
 6. Przyczyniać się do zarządzania wydajnością pracowników oraz efektywności i dobrostanu organizacyjnego,
 7. Opracować, wdrożyć i ocenić strategie rozwoju organizacyjnego mające na celu promowanie efektywności organizacyjnej i dobrobytu,
 8. Opracowanie, wdrożenie i ocena programów orientacji, szkolenia i rozwoju pracowników,
 9. Opracowanie, wdrożenie i ocena programów coachingu, mentoringu i doradztwa dla pracowników, liderów i menedżerów,
 10. Podsumuj prawodawstwo dotyczące dyskryminacji w zatrudnieniu, zgodności z EEO (Equal Employment Opportunity), najlepszych praktyk i egzekwowania,
 11. Omówienie korzyści i wyzwań związanych z różnorodnością pracowników. Promowanie różnorodności w organizacji i wdrożenie programu zarządzania niepełnosprawnością i różnorodnością,
 12. Podsumowanie przepisów dotyczących stresu związanego z pracą, przepisów krajowych i inicjatyw,
 13. Zbadaj aktualne kwestie, trendy, praktyki i procesy w HRM, biorąc pod uwagę potencjalne czynniki stresogenne,
 14. Promować znaczenie zapewnienia dobrych warunków pracy dla całego zespołu i jak słabe zdrowie psychiczne może negatywnie wpłynąć na firmę,
 15. Rozwój, wdrożenie i ocena polityki i praktyk w zakresie dobrego samopoczucia w pracy w organizacji,
 16. Prowadzenie badań, opracowywanie raportów i rekomendowanie zmian w praktykach dotyczących zasobów ludzkich w celu promowania dobrego samopoczucia w miejscu pracy.
Zobacz profil zawodowy IO4 - Certyfikacja na poziomie UE w WWM

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Ochrona przed oszustwami tożsamości dla Twojej...

Zapobieganie kradzieży tożsamości to temat, który powinien interesować każdą korporację...