Polecamy

Dotacje unijne 2021: na co w tym roku można pozyskać finansowanie?

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Konkurs 1/1.1.1/2021 -...

Porady

Design dla przedsiębiorców PARP

Działanie 2.3.5 POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój)

Jeśli chcesz rozwinąć swoją firmę poprzez design, czy wprowadzić na rynek nowe produkty lub potrzebujesz dofinansowania na zakup nowych urządzeń do firmy, to Działanie 2.3.5 POIR „Design dla przedsiębiorców jest programem z którego powinieneś skorzystać.

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy jak i średnie firmy, które w dniu składania wniosków prowadzą legalną działalność gospodarczą na terenie Polski. Wyjątkiem są przedsiębiorcy zlokalizowany w województwach wschodniej Polski - lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Dofinansowanie można uzyskać w ramach:

• Doradztwo jeśli chodzi o opracowanie nowego projektu wzornictwa i doradztwu, które dotyczy wprowadzenia go na rynek.

• Doradztwa w zakresie ulepszenia wzornictwa lub unowocześnienia projektu.

• Realizacji wprowadzenia projektu na rynek, zwłaszcza w zakresie inwestycji początkowej.

Program przewiduje kwotę 425 000 złotych na design oraz 850 000 złotych, jeśli chodzi o zakup maszyn czy też urządzeń, które są niezbędne do przeprowadzenia projektu i inwestycji. Sam poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa i jego geograficznej lokalizacji. W sensie procentowym jest to 85% na design oraz do 55% na zakup maszyn i urządzeń związanych z projektem.

Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć wniosek nie wcześniej niż od listopada 2020 roku. Sam konkurs zostaje zamknięty w przypadku kiedy kwota środków na dofinansowania zostanie wyczerpana ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków. Aby zakwalifikować się do projektu, należy spełniać kryteria wyboru, które są punktowane. Podczas oceny wniosku można uzyskać maksymalnie 9 punktów i ta liczba jest warunkiem do przyjęcia wniosku.

Przede wszystkim projekt musi dotyczyć działalności, która jest przewidziana w regulaminie. Musi być zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Przedstawiony przez podmiot gospodarczy projekty nie może nie być zgodny z celem poddziałania i musi być uzasadniony. Musi też wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację. Wszelkie przedstawione wydatki, które mają podlegać dofinansowaniu, muszą być racjonalne, uzasadnione oraz zgodne z celami projektu. Przedstawione wskaźniki powinny podlegać weryfikacji. Muszą też odzwierciedlać założone cele projektu, adekwatne do projektu. Ostatecznie wnioskodawca musi być obiektywnie zdolny do realizacji projektu i mieć odpowiedni potencjał, ludzki, finansowy, narzędziowy.

W przypadku gdy do projektu zgłosi się na tyle duża liczba podmiotów i nie będzie możliwości rozdzielenia środków finansowych na wszystkich uczestników projektu, wówczas priorytetem jest lokalizacja wykonawcy projektu – pierwszeństwo mają podmioty, które są zlokalizowane w województwie, w którym wskaźnik GUS pn. „Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe w % ogółu przedsiębiorstw w danym województwie” jest niższy.

Sam proces projektowy przewiduje diagnozę, podczas której przeprowadza się wstępny audyt mający na celu weryfikacje potencjału podmiotu i przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego pod kątem złożonego wniosku. Następnym etapem jest analiza oraz synteza. Polega to na określeniu strategii działań, które są niezbędne do prawidłowego wdrożenia projektu. Końcowym etapem jest stworzenie prototypowych rozwiązań oraz ich przetestowanie. Na tym etapie konieczne jest już tak zaawansowane opracowanie projektu, aby możliwe było przeprowadzenie odpowiednich testów oraz ulepszenie produktu.

Zobacz

Design dla przedsiębiorców

  Do lipca 2021 roku przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu...