Polecamy

Transformacja cyfrowa może pobudzić sektor handlu wiejskiego

Na jakie dotacje mogą liczyć firmy już istniejące? Wsparcie...

POIR

Ostatnia szansa na dotacje dla firm w ramach POIR – Poddziałanie 1.1.1 – tzw. Szybka ścieżka

 

Dnia 22 marca 2021 roku rozpoczyna się ostatni w tej perspektywie budżetowej czas przyjmowania wniosków, które są rozpatrywane w ramach programu ramach Poddziałania 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. Szybka ścieżka. W ramach tego projektu przyjmowane są wnioski o dotację bezzwrotną, a sam program jest częścią tak zwanego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). W tej edycji celem projekt jest dofinansowanie tych wniosków, które dotyczą rozwoju badawczego. Może to być opracowanie usług, które mają innowacyjny charakter lub wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.

W wypełnianiu wniosku mogą pomóc nasi eksperci, którzy są do dyspozycji w zakresie sporządzenia tegoż wniosku, ale też jego rozliczenia. Sam konkurs ogłoszony został 15 lutego 2012 roku, a rozpoczęcie naboru wniosków jak wspomnieliśmy rozpoczyna się 22 marca 2021. Zakończenie przewiduje się na 4 maja 2021.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, a także konsorcja przedsiębiorstw i naukowo – przemysłowe konsorcja. W tym ostatnim przypadku konsorcjum może składać się z maksymalnie trzech podmiotów, gdzie przynajmniej jeden z nich musi mieć formułę przedsiębiorstwa a jeden – jednostki naukowej.

Dofinansowanie można uzyskać na sfinansowanie prac rozwojowych, które będą zrealizowane przez przedsiębiorstwo lub też konsorcjum. Kwota wsparcia w całym konkursie jest na poziomie 300 milionów złotych.

Pomoc może ulec zwiększenie w przypadku gdy prace rozwojowe lub wykonane badania przemysłowe w ramach skutecznej współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwojowe zostaną upowszechnione w rozumieniu wyników tych badań. Taka współpraca jest możliwa pomiędzy przedsiębiorstwami i przynajmniej jedną jednostką naukową oraz przedsiębiorstwami, które nie podejmują się jednak współpracy w rozumieniu międzynarodowym. Dodatkowym warunkiem jest udostępnienie w okresie maksymalnie 3 lat wyników projektu, na minimum trzech konferencjach naukowych, z których przynajmniej jedna ma rangę ogólnokrajową. Pomoc jest też możliwa, jeśli dane przedsiębiorstwo zdecyduję się na opublikowanie wyników projektu w przynajmniej dwóch czasopismach technicznych lub naukowych, które są obecne w wykazie MNiSW. Warunkiem jest też to, że czasopisma muszą mieć przypisaną wartość punktową – minimum 70 punktów.

W ramach projektu przewiduje się koszty kwalifikowane, do których zaliczono – wynagrodzenia, a także podwykonawstwo i koszty bezpośrednie. Oznacza to, że fundusze mogą być wykorzystane na zakup aparatury naukowo badawczej, wynajem lub zakup gruntów oraz budynków – do 10% oraz inne wydatki związane z promocją, zakupem materiałów czy powierzchni – do 1%

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 1 milion złotych, jeśli projekt jest realizowany przez MŚP samodzielnie oraz 2 miliony złotych w przypadku pozostałych projektów. Dofinansowanie na pojedynczy projekt dla jednego przedsiębiorstwa nie może być wyższe niż 20 milionów euro, kiedy projekt dotyczy badań przemysłowych oraz 15 milionów euro, gdy jest związany z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi. Kwotę 200 tysięcy euro może uzyskać podmiot, który składa projekt na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis. Pomoc dla przedsiębiorstwa przy tym samym projekcie, które prowadzi działalność w segmencie transportu towarów drogowo, jest mniejsza i wynosi do 100 tysięcy euro. Do 2 milionów euro może uzyskać przedsiębiorstwo, które zamierza zrealizować w projekcie pracę prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

 

Zobacz

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Konkurs...

Program Inteligentny Rozwój ma na celu zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. W...

POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców –...

W tym projekcie unijnym dotacje można uzyskać na wszelkie działania, wydatki i usługi...

DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – DOSTĘPNOŚĆ...

  Design dla przedsiębiorców – 2.3.5 PO IR jest realizowany w ramach Programu...