Polecamy

Wczesne ostrzeganie i drugie podejście

Sprawozdanie na temat integracji i włączania migrantów

Dotacje unijne

Podnoszenie świadomości i budowanie potencjału

O co chodzi?

Szerokie zastosowania GNSS w połączeniu z innymi technologiami wymagają innowacji, a także ustanowienia norm i zasad.

Wyzwanie polega na stworzeniu mechanizmu umożliwiającego wykorzystanie doskonałości EGNSS, w szczególności MŚP i uniwersytetów, ułatwienie inwestycji w EGNSS i wspieranie wprowadzania na rynek. Wykorzystanie potencjału produktów EGNSS poprzez maksymalizację i rozpowszechnianie korzyści płynących z innowacji EGNSS ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności Europy i jej zdolności do sprostania wyzwaniom społecznym w przyszłości. Budowanie potencjału i podnoszenie świadomości w zakresie zastosowań EGNSS, tworzenie partnerstw strategicznych na rzecz komercjalizacji oraz osiągnięcie masy krytycznej sukcesów w zakresie zastosowań EGNSS przyciągnęłoby inwestycje z Europy i spoza niej.

Głównym celem tego tematu jest wspieranie budowania stosunków przemysłowych poprzez gromadzenie instytucji prywatnych i publicznych wokół usług oferowanych przez EGNSS i powiązanych z nim zastosowań.

Zakres:

Działania powinny skupiać się na upowszechnianiu EGNSS, podnoszeniu świadomości i komunikacji, a także stwarzać możliwości tworzenia sieci powiązań przemysłowych w Europie, a także na świecie. W ten sposób działania te powinny doprowadzić do osiągnięcia masy krytycznej udanych zastosowań EGNSS, ukazując zalety i wyróżniki usług EGNSS oraz czyniąc z nich atrakcyjną opcję dla prywatnych inwestorów w Europie i na świecie.

Działania w zakresie promowania technologii mogą obejmować programy zachęt w formie wsparcia finansowego dla stron trzecich na rzecz innowacyjnych zastosowań opracowanych przez przedsiębiorstwa i przedsiębiorców w oparciu o EGNSS, które będą promować upowszechnianie zastosowań niższego szczebla w zakresie nawigacji satelitarnej w Europie i na świecie.

Spodziewane skutki:

  • Wspieranie konkurencyjności przemysłu UE poprzez identyfikację partnerów strategicznych oraz rozwój możliwości rynkowych w Europie, a także na świecie. Stworzenie sieci liderów rynku produktów EGNSS pozwoli na wykorzystanie atutów danego kraju/regionu w zakresie badań, innowacji i know-how, poprzez wspieranie rozwoju przemysłu i MŚP zajmujących się EGNSS oraz poprzez promowanie współpracy między MŚP, liderami przemysłu, inwestorami i organizacjami badawczymi. sprzyjanie powstawaniu nowych zastosowań niższego szczebla opartych na systemie Galileo lub EGNOS, a tym samym wspieranie unijnego przemysłu GNSS w Europie i na świecie.

Dostępny budżet zaproszenia w EUR: 2 000 000

W tych samych ramach iED wdrożył już kilka innowacyjnych projektów, które obejmowały innowacyjne praktyki. Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku w ramach tego zaproszenia, prosimy o kontakt z nami w celu omówienia dostępnych opcji.

Skontaktuj się z nami

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...