Polecamy

StartUp Academy Hackathon Szkolenie i zawody na Węgrzech

Szkolenie lokalne "Zwalczanie dyskryminacji i zapobieganie ROMA...

Dotacje unijne

Sprawozdanie na temat integracji i włączania migrantów

Migracja jest trudnym procesem w życiu człowieka, którego wiele okoliczności skłoniło do podjęcia tej trudnej decyzji. Niezwykle ważne jest, aby migranci przybywający do nowego kraju

otrzymywali wsparcie zarówno od społeczności lokalnej, jak i od innych społeczności migrantów, którzy już osiedlili się w lokalnym społeczeństwie. W centrum integracji i włączania migrantów pozostaje edukacja.

Nowych migrantów należy zachęcać do nauki lokalnego języka; wspierać ich w poznawaniu systemu opieki zdrowotnej, systemu prawnego, systemu pracy itp. oraz w poznawaniu lokalnej kultury, ale także kultury pracy w kraju przyjmującym. Ponadto należy zachęcać migrantów osiadłych do dzielenia się swoją wiedzą na wyżej wymienione tematy, aby pomóc nowym migrantom w integracji. Niestety, w wielu krajach edukacja pozaformalna skupiająca się na integracji migrantów nie jest zbyt rozwinięta i często ich integracja

staje się bardzo trudnym procesem. Wszystkie te wyzwania są jeszcze większe i trudniejsze, gdy skupiamy się na migrujących kobietach, ponieważ w wielu społeczeństwach nadal występuje dyskryminacja ze względu na płeć.

W odpowiedzi na istniejące wyzwania związane z integracją migrantów w ich nowych krajach przyjmujących, organizacje z kilku krajów europejskich postanowiły spotkać się, aby rzucić światło na wkład kobiet migrantek w życie ich społeczności diasporalnych oraz zastanowić się, w jaki sposób można zachęcać i wspierać ich działania. W projekcie WIDTH

(Women In Diaspora communities as champions of learning to live TogetHer) wzięły udział organizacje z Włoch, Hiszpanii, Grecji, Finlandii i Belgii.

Projekt opiera się na kilku zasadach: 1) tworzenie sieci; 2) zasięg; 3) budowanie potencjału; 4) podejście skoncentrowane na uczniu oraz 5) wymiar genderowy. Dlatego też pierwszy produkt projektu WIDTH

był zgodny z tymi zasadami i został pomyślnie sfinalizowany. Pierwszym rezultatem jest badanie dotyczące wdrażania praktyk w zakresie edukacji dorosłych i integracji społecznej, począwszy od procesów sieciowych, z udziałem kobiet z 5 różnych krajów - Włoch, Hiszpanii, Grecji, Belgii i Finlandii.

W każdym z krajów przeprowadzono ankietę dotyczącą tego, w jaki sposób kobiety wykorzystują swoje doświadczenie i wiedzę w działaniach związanych z nieformalnym i pozaformalnym uczeniem się w swoich społecznościach diaspory

oraz w jaki sposób mogą je ponownie wykorzystać w celu włączenia społecznego i edukacyjnego swoich społeczności diaspory. Wyniki ankiety zostały przeanalizowane i zebrane w jednym pliku, tak aby uzyskać formę raportu, który będzie dostępny dla wszystkich.

Raport zawiera również wywiady z migrantkami z lokalnych społeczności krajów partnerskich. Zostały one poproszone o podzielenie się swoimi doświadczeniami

na temat procesu inkluzji oraz o wyjaśnienie, w jaki sposób pomagają nowym migrantom w ich społeczności w integracji i włączeniu. Fakt ten sprawia, że raport jest bardzo cennym źródłem informacji, ponieważ zawiera przykłady z życia wzięte. Pobierz raport

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...