Polecamy

Czy możemy zapobiec zmianom w kriosferze?

Społeczne i twórcze otwarte zaproszenie dla artystów

Dotacje unijne

Kraina błękitnego morza - IX edycja Konferencja

9. edycja Blue Sea Land odbędzie się w dniach22-25 października 2020 roku. Blue Sea Land to strategiczna współpraca pomiędzy klastrami śródziemnomorskimi, afrykańskimi i bliskowschodnimi. Ponadto, celem jest wzmocnienie współpracy dyplomatycznej, naukowej i gospodarczej. Wreszcie, w centrum uwagi znajduje się region śródziemnomorski, ale sięga aż do krajów graniczących z Oceanem Indyjskim.

Ze względów bezpieczeństwa tegoroczne wydarzenia po raz pierwszy będą miały charakter wirtualny. Cyfryzacja konferencji ułatwia jednak uczestnictwo w poszczególnych wydarzeniach i sprzyja cyfrowej interakcji. Uczestnicy mogą brać udział w wydarzeniach, w których biorą udział wybitni naukowcy, ekonomiści i dyplomaci. Ponadto, przedsiębiorcy będą mogli nawiązać kontakty poprzez zaplanowane spotkania dotyczące współpracy gospodarczej i handlowej. Celem jest stworzenie sieci wymiany know-how, doświadczeń i rozwiązań problemów.

Projekt HELIOS

HELIOS jest projektem finansowanym z funduszy europejskich pod patronatem ENI CBC Med. Jest to największa inicjatywa współpracy transgranicznej (CBC) realizowana przez UE w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) i obejmuje 14 nadmorskich krajów śródziemnomorskich. Jej celem jest promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego oraz rozwiązywanie wspólnych problemów w zakresie ochrony środowiska.

Wspólnym wyzwaniem dla regionu Morza Śródziemnego jest wysoki odsetek NEET (osób nieuczących się, niezatrudnionych lub nieszkolących się) oraz niedopasowanie umiejętności. W projekcie HELIOS proponuje się reformę programów nauczania w celu włączenia kursów umiejętności koncentrujących się na niebieskiej i cyrkularnej gospodarce (BaCE). Sektor BaCE został zidentyfikowany jako mający największy potencjał dla regeneracyjnego wzrostu gospodarczego wśród NEETs w regionie. Proponowane szkolenia obejmują coaching umiejętności miękkich, mentoring oraz tworzenie narzędzi i metodologii e-learningowych.

Wkład Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości

Po pierwsze, kultywowanie idei gospodarki cyrkularnej i innowacji od najmłodszych lat doprowadzi do zwiększenia szans na zatrudnienie i włączenia społecznego. Koncepcja ekonomii cyrkularnej przeciwstawia się gospodarce linearnej, która opiera się na modelu produkcji "weź, zrób, wyrzuć".

iED uważa, że pewne zidentyfikowane cechy młodych ludzi czynią z nich idealną grupę docelową. Niektóre z tych cech to wysoka stopa bezrobocia, ich świadomość ekologiczna, zainteresowanie innowacjami lub chęć samozatrudnienia.

Odpowiednie szkolenia dla sektora BaCE doprowadzą do powstania zielonych karier, będą sprzyjać przedsiębiorczości i wyeliminują bariery w pracy dla młodzieży. Aby uczynić to szkolenie bardziej atrakcyjnym dla młodzieży, iED proponuje konkretne praktyki. Po pierwsze, istnieje potrzeba zastosowania koncepcji grywalizacji w całym szkoleniu. Po drugie, kluczowe jest, aby było ono dla nich istotne. Aby tak się stało, należy skupić się na konkretnych praktycznych rezultatach i podkreślić znaczenie BaCE dla zrównoważonego rozwoju. Wreszcie, szkolenie to powinno odbywać się z udziałem mentora i z wykorzystaniem studiów przypadku.

Jest nam niezmiernie miło być częścią konsorcjum projektu "EnHancing thE social Inclusion of neetS". Zobowiązujemy się również do wspierania każdego przyszłego działania HELIOS i cieszymy się, że możemy mieć na nie wpływ.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...