Polecamy

10 pomysłów na udany projekt w ramach programu Erasmus+

Na jakie dotacje mogą liczyć firmy już istniejące? Wsparcie...

Dotacje unijne

Winstone otwiera bramy dla kobiet w branży kamieniarskiej - 1. spotkanie międzynarodowe

19 listopada 2019 roku w Murcji w Hiszpanii odbyło się pierwsze ponadnarodowe spotkanie w ramach projektu Winstone Opening gates for Women IN the stone sector. Partnerzy z Hiszpanii, Chorwacji, Niemiec i dwóch organizacji z Grecji spotkali się po raz pierwszy, aby omówić przyszłe kroki projektu.

Każdy z partnerów zaprezentował swoją organizację i omówił cele i działania projektu. Wszyscy partnerzy przyczynili się do wypracowania propozycji podziału zadań pomiędzy partnerów i zespoły robocze dla głównych działań projektu. Omówili również działania upowszechniające oraz plan ewaluacji zadań i rezultatów projektu. Dwudniowe spotkanie zakończyło się sukcesem, a wszyscy partnerzy mieli jasny pogląd na to, jak postępować ze swoimi obowiązkami. Komunikacja konsorcjum będzie utrzymywana poprzez wirtualne spotkania i wymianę poczty do czasu ponownego spotkania w Chorwacji na 2. TM wiosną 2020 roku.

Wszyscy partnerzy zwrócą się do opisanej grupy docelowej i interesariuszy w procesie realizacji projektu, aby podnieść świadomość równości płci w sektorze kamieniarskim. W tym projekcie celem jest włączenie kobiet do sektora kamieniarskiego, zmiana mentalności, która dominuje, że kobiety nie należą do tego sektora i stworzenie możliwości integracji. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie produktów intelektualnych, które będą obejmować ustanowienie wspólnych wyników nauczania, produkcję masowego otwartego kursu online (MOOC) i podręcznika na temat poprawy integracji kobiet w sektorze kamieniarskim, wśród innych działań.

Wszyscy partnerzy będą współpracować ze sobą i będą zaangażowani w ogólne działania projektu. Po sukcesie pierwszego spotkania, oczekuje się owocnej współpracy w celu dostarczenia wysokiej jakości rezultatów, wywarcia wpływu i osiągnięcia celów projektu. Jeśli jesteś zainteresowany, aby dowiedzieć się więcej o tym projekcie, pozostań w kontakcie z nami, aby uzyskać aktualizacje w przyszłości.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...