Polecamy

Znaczenie recenzji dla firmy

POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus

Dotacje unijne

Narzędzia analityczne i modele wspierające politykę związaną z rolnictwem i żywnością

O co chodzi?

Społeczeństwo przypisuje coraz większą liczbę celów do polityk wpływających na sektor rolny i obszary wiejskie, których realizacji oczekuje. Dlatego też uzasadnienia dla polityki wykraczają daleko poza zwykłą produkcję żywności. Tworzenie polityki opartej na faktach zakłada rozwój i utrzymanie odpowiednich instrumentów do wykorzystania przy opracowywaniu tej polityki i monitorowaniu jej skutków, z wykorzystaniem nowych podejść społeczno-gospodarczych i zwiększonych możliwości, jakie stwarza postęp w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zakres:

Modelowanie handlu ma wieloletnią tradycję, ale niektóre kwestie są notorycznie trudne do oceny i uwzględnienia w istniejących modelach symulacyjnych. Wnioski będą dotyczyły opracowania odpowiednich metodologii w celu włączenia niektórych z tych kwestii do istniejących modeli handlu. Kwestie te obejmują (w sposób niewyczerpujący):

  • Środki pozataryfowe (NTM): W ramach projektu prowadzone będą prace nad metodyką oceny skutków NTM dla dobrobytu (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) oraz ich uwzględnienia w modelach symulacji handlu. Powinno to wykraczać poza standardowe podejście oparte na modelu grawitacyjnym, które ma poważne wady omówione w literaturze; Oznaczenia geograficzne (GI): W ramach projektu prowadzone będą prace nad metodologią oceny wpływu oznaczeń geograficznych na dobrobyt i wynikających z tego skutków handlowych różnych systemów w ramach negocjacji handlowych; Zerowe przepływy handlowe: Obecne modele handlu mają problemy z tworzeniem przepływów handlowych, które nie istniały wcześniej z powodów taryfowych lub NTM. W ramach tego projektu opracowana zostanie metodologia mająca na celu przezwyciężenie tego błędu; zróżnicowanie jakościowe: obecne modele handlu zazwyczaj zakładają jednorodność towarów. Jednak handel rolno-spożywczy staje się coraz bardziej heterogeniczny. Celem projektu powinno być rozszerzenie zakresu towarów poprzez uwzględnienie modeli handlu opartych na poziomym i pionowym zróżnicowaniu produktów.

Oczekiwany wpływ:

  • W perspektywie krótkoterminowej: poprawa zdolności do modelowania polityki dotyczącej rolnictwa i powiązanych zasobów naturalnych, żywności i handlu międzynarodowego; W perspektywie średnio- i długoterminowej: poprawa projektowania polityki, oceny wpływu i monitorowania.

W tych samych ramach, IED wdrożył już kilka innowacyjnych projektów, które obejmowały innowacyjne praktyki. Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku w ramach tego zaproszenia, mogą Państwo skontaktować się z nami i dokładniej omówić dostępne opcje.

Termin: 23 stycznia 2019 r.

2. etap Termin: 04 września 2019 r.

Dostępny budżet zaproszenia w EUR: 5 000 000

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...