Polecamy

9 sposobów na to, jak projektować z wykorzystaniem zasad Gestalt

Zwiększenie skali wykorzystania kapitału na rzecz efektywności...

Dotacje unijne

VET Squared: Wzmocnienie doświadczenia uczenia się w ramach VET

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) przedstawia VET Squared. Jest to europejski projekt, który uznaje znaczenie podnoszenia kwalifikacji i możliwości mobilności VET dla osób uczących się. Projekt ten ma na celu wzmocnienie tych działań poprzez ich ochronę. Będzie on łączył partnerów z pięciu różnych krajów: Wielkiej Brytanii, Włoch, Grecji, Węgier i Hiszpanii.

Karta jakości zabezpieczenia mobilności VET dla Europy

Projekt ten, realizowany w ramach programu Erasmus+, uznaje znaczenie mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz jej wkład w doskonalenie zawodowe. W celu zabezpieczenia możliwości mobilności VET i jakości usług, projekt ma na celu przyjęcie odpowiedniej karty, która będzie stosowana podczas działań związanych z mobilnością. Ponadto, jednym z celów projektu jest stworzenie europejskiej sieci, która będzie funkcjonować w sposób wspierający dla osób uczących się w ramach VET. Ma to na celu rozwój procesu mobilności, który jest bezpieczny i zgodny z określonym zestawem standardów, zarówno dla krajów goszczących jak i wysyłających.

Cele projektu VET Squared

Plan projektu zakłada wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie ochrony, na poziomie paneuropejskim, wśród uczestniczących organizacji VET. Powyższy cel został podzielony na następujące cele. Stworzenie zestawu standardów, w celu stworzenia karty strategii ochrony, do której będą musiały się stosować organizacje przyjmujące i wysyłające VET. Promowanie i podnoszenie świadomości znaczenia tej inicjatywy i jej zastosowania. Wreszcie, stworzenie masowej sieci europejskich instytucji VET, które będą w stanie wymieniać się dobrymi praktykami, zasobami i wiedzą.

Cel ogólny

Cel VET Squared jest podzielony na cztery (4) kluczowe rezultaty. Stworzenie karty zabezpieczenia mobilności VET oraz narzędzia do analizy porównawczej zabezpieczenia mobilności VET. Ponadto, zostanie opracowana platforma odpowiednich treści wraz z raportem zalecającym politykę ochrony mobilności w VET.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) jest podekscytowany rozpoczęciem tego projektu i w pełni popiera jego cel. Instytut jest aktywnym uczestnikiem w wielu europejskich projektach o odpowiedniej treści. Jeśli chcieliby Państwo wnieść swój wkład do tego projektu, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...